Generelle Betingelser

Almindelige salgs-, leverings- og installationsbetingelser.

1. Pris- og ordrebekræftelse
1.1

Tilbud er ikke bindende for sema consult. Afgivne ordrer bliver først bindende for sema consult, når sema consult skriftligt har bekræftet en ordre afgivet i henhold til et tilbud. En ordre faktureres til den på tidspunktet for sema consult´ ordrebekræftelse gældende pris. Ved ændring i omkostningsforhold, valutakurser, toldsatser eller andre afgifter i tiden mellem ordrebekræftelsen og levering har sema consult ret til at regulere prisen hermed. Såfremt køber ikke kan acceptere den ændrede pris, kan sema consult annullere ordren uden erstatnings-, forsinkelses- eller mangelsansvar.
2. Oplysninger, tegninger mv.
2.1

Alle oplysninger, data mv anført i produktinformationsmateriale, prislister og lignende er alene bindende for sema consult i det omfang, ordrebekræftelsen udtrykkeligt henviser hertil.

2.2

Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende det leverede eller dets produktion leveret af en part forbliver denne parts ejendom og må ikke anvendes til andre formål end de i kontrakten anførte og må ikke viderekommunikeres til tredjemand.

2.3.

sema consult skal, efter købers anmodning, uden omkostninger for køber, forsyne denne med nødvendige informationer og tegninger til brug for betjening og vedligeholdelse af leverancen. sema consult er dog ikke forpligtet til at udlevere tegninger, som ligger til grund for fremstilling af leverancen eller reservedele.
3. Udskiftning/ændring.
3.1.

sema consult forbeholder sig ret til at udskifte dele af leverancen, forudsat at de nye dele er af samme kvalitet som de originale, og at sema consult skriftligt informerer køber om sådanne udskiftninger. sema consult er berettiget til at foretage sådanne ændringer i leverancen, som ud fra sema consult’ skøn er teknisk nødvendige.
4. Levering.
4.1.

sema consult leverer ex. works, jf. Incoterms 2000. på det lager hvor leverancen henstår. Ændringer af denne leveringsmåde skal ske i henhold til Incoterms 2000.

4.2.

Ved købers fordringshavermora finder bestemmelserne i Købeloven anvendelse, dog ikke § 37, således at faren for leverancen overgår til køber, uanset om denne er udskilt til køber.

5. Betaling og ejerforhold.
5.1.

Den samlede købesum erlægges som anført i sema consult’ ordrebekræftelse. Der faktureres et fragt- og leveringsgebyr på alle leverancer. Alle omkostninger i forbindelse med betaling afholdes af køber.

5.2.

sema consult’ betalingsbetingelser er netto 8 dage efter leveringsdagen.

5.3.

Leverancen forbliver sema consult’ ejendom, indtil den fulde købesum er erlagt. Veksler, bankgaranti eller andet gældsbevis anses ikke som erlæggelse af betaling, før fuld indfrielse heraf har fundet sted.

5.4.

Erlægger køber ikke købesummen rettidigt, er sema consult berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarente med 1.5% pr. påbegyndt måned samt et administrationsgebyr på dkr. 100,00 ex. moms.

5.5.

Betaling kan alene ske med frigørende virkning til på den af sema consult i fakturaen anviste måde, herunder til den i fakturaen specificerede konto.

5.6.

Køber er ikke berettiget til at tilbageholde eller foretage modregning i købesummen overfor sema consult.

6. Ansvar for forsinkelse.
6.1.

sema consult er ikke ansvarlig for forsinkelse, medmindre det godtgøres, at forsinkelsen skyldes, at der fra sema consult’ side eller andre, for hvem sema consult er ansvarlig, er udvist grov uagtsomhed.

6.2.

Såfremt der påføres køber tab, der skyldes forsinkelse, for hvilken sema consult måtte være ansvarlig, er køber berettiget til erstatning for et sådant tab. Erstatningen kan maksimalt udgøre 25% af salgsprisen (opgjort i henhold til § 7.9) af den del af den totale leverance, der som et resultat af forsinkelsen, ikke kan anvendes kontraktmæssigt. Forsinkelse indtræder 14 dage efter sema consult’ modtagelse af et af køber skriftligt afgivet påkrav om levering, der indeholder angivelse af, at manglende levering medfører pligt til at betale erstatning. Købers påkrav kan tidligst afgives 14 dage efter aftalt leveringstid. Køber har ikke andre misligeholdelsesbeføjelser eller krav i anledning af sema consult’ forsinkelse, herunder er sema consult ikke ansvarlig for følgeskader, f.eks driftstab eller tab lidt af tredjemand.

7. Ansvar for mangler.
7.1.

sema consult er alene ansvarlig for mangler efter de nedenfor beskrevne regler:

7.2.

sema consult skal, hvis en leverance er mangelfuld, herunder såfremt anvendelsen heraf ikke er mulig eller må anses for væsentlig forringet på grund af omstændigheder opstået inden risikoens overgang – specielt mangelfuld konstruktion eller materiale – efter eget valg enten foretage afhjælpning, omlevering eller yde et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Køber har ikke andre misligeholdelsesbeføjelser end ovennævnte til rådighed. sema consult’ mangelsansvar er gældende i 12 måneder fra leveringsdagen.

7.3.

Såfremt sema consult vælger at foretage afhjælpning eller omlevering, skal den mangelfulde del inden 10 dage efter fejlen er eller burde være opdaget returneres til reparation/udskiftning hos sema consult for købers regning og risiko bilagt følgesedler eller faktura. Transport af den reparerede/udskiftede del fra sema consult til køber sker for købers regning og risiko. Såfremt sema consult ønsker at foretage afhjælpning eller udskiftning hos køber, skal køber betale alle omkostninger forbundet hermed, som opgjort af sema consult, herunder, men ikke begrænset til, transport til og fra købers adresse. Udskiftede dele er sema consult’ ejendom. Køber skal, efter samråd med sema consult, give sema consult den tid og mulighed for at udføre afhjælpninger/udskiftninger, som sema consult skønner nødvendigt. I modsat fald fritages sema consult for ansvar for fejl og mangler.

7.4.

Køber friholder sema consult for omkostninger i forbindelse med arbejde udført som følge af købers fremsættelse af ubegrundede mangelsindsigelser.

7.5.

Der gælder intet ansvar for skader, der skyldes følgende: Uegnet eller upassende brug, køber eller tredjemands mangelfulde montering eller vedligeholdelse, normal slitage og forringelse, mangelfuld eller skødesløs betjening, uegnede anvendelses- og udskiftningsmaterialer, ændringer eller afhjælpningsarbejde udført af køber eller tredjemand, kemikalier, elektroniske forhold eller elektriske fejl, forudsat at de ikke skyldes fejl hos sema consult. Farvebånde, disketter og laserprintertonere skal opbevares ved 20ºC.

7.6.

sema consult er alene ansvarlig for reparationsarbejde og udskiftningsdale I tre måneder, dog altid indtil 12 måneder fra leveringsdagen, jf. § 4.1.

7.7.

Hvis et produkt fremstilles i henhold til købers specifikationer, er sema consult kun ansvarlig for fremstilling i henhold til specifikationerne og for materialernes heri anførte kvalitet.

7.8.

Køber giver afkald på enhver ret til at få erstatning, for følgeskader, f.eks. tab af fortjeneste, tab lidt af tredjemand, skader som ikke er påført selve leverancen, medmindre det godtgøres, at sådanne skader skyldes grov uagtsomhed fra sema consult’ side eller for hvile sema consult er ansvarlig.

7.9.

Såfremt sema consult måtte være ansvarlig for mangler, begrænses erstatningen til 25% af leverancens nettosalgspris dvs. det af sema consult fakturerede beløb minus omkostninger for fragt, forsikringer, emballage, opsætning, overtagelse, service og enhver form for skatter og afgifter for salget af de kontraktuelle produkter, f.eks moms og told.

8. Produktansvar.
8.1.

sema consult fraskriver sig udtrykkeligt i videst muligt omfang produktansvar udover det nedenfor bestemte, herunder i særdeleshed produktansvar der følger af de almindelige regler om erstatning i og udenfor kontrakt /det retspraksisudviklede ansvar)

8.2.

Ved skade på ting, der efter sin art er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse, er sema consult ansvarlig efter nedenstående regler:
sema consult er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produkter er i købers besiddelse. I øvrigt er sema consult kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes grov uagtsomhed begået af sema consult eller andre, som sema consult har ansvaret for.
sema consult er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.
sema consult er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab og andre indirekte tab. sema consult kan kun stilles til ansvar 1 år efter levering.

8.3.

I den udstrækning sema consult måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sema consult skadesløs i samme omfang som sema consult’ ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse.

8.4.

I tilfælde af personskade forårsaget af produktet og i tilfælde af skade på ting, der efter deres arts sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig anvendelse, er sema consult ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarslovens regler.

8.5.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af partnerne om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden herom.

9. Force-Majeure.
9.1.

For sema consult gælder intet ansvar for skader, som skyldes omstændigheder efter udstedelse af ordrebekræftelse, for hvilke sema consult ikke er herre over, herunder, men ikke begrænset til:
Arbejdskonflikt, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, rekvirering, almindelig vareknaphed, uroligheder, ind- og udførselsforhold, restriktioner af drivkraft samt forsinkelse med leverancer fra underleverandører.
10. Betingelser for installationsarbejde.
10.1.

Såfremt parterne skriftligt har aftalt, at sema consult skal installere det leverede, skal installationsarbejdet have det omfang som nærmere beskrevet i de specifikationer og beskrivelser, som indgår i den endelige ordre. For installationen gælder i øvrigt følgende:

10.2.

sema consult er ikke ansvarlig for forsinkelse eller mangler ved installationen, medmindre det godtgøres, at der fra sema consult’ side eller andre, for hvem sema consult er ansvarlig, er udvist grov uagtsomhed. sema consult’ ansvar ved forsinkelse er begrænset til det i § 6.2 anførte, og ved mangler det i § 7 anførte.

10.3.

Uanset det i § 10.2 anførte, udskyder sema consult’ installationsforpligtigelser ikke tidspunktet for levering jf. § 4.1, eller forfaldsdagen for købesummens betaling, jf. § 5.1. Købers krav for forsinkelse eller mangler ved installationen berettiger ikke køber til tilbageholdelse af eller modregning i betaling for leverancen.
11. Ændringer.
11.1.

Ændringer til nærværende salgs-, leverings-, og installationsbetingelser skal for at være gyldige, aftales skriftligt mellem sema consult og køber.
12. Tvister
12.1.

Tvister vedrørende fortolkningen og gyldigheden af parternes aftale, ordren, nærværende salgs-, leverings-, og installationsbetingelser eller partnernes forhold i øvrigt i anledning heraf bedømmes efter dansk ret.

12.2.

Værneting for retssag anlagt af køber mod sema consult er Sø- & Handelsretten i København.

12.3.

Retssag anlagt af sema consult mod køber kan efter sema consult’ valg anlægges ved Sø- & Handelsretten i København eller ved købers almindelige værneting.